அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

Wednesday, March 28, 2018

Tentative public exam -March 2018 Class x English paper 1 key

Tentative public exam

Class x English paper 1 key

1. Porch,
2.  pushed roughly ,
3. seriousness ,
4. great respect,
5. Refused .

2.
1. Last,
2. Least
 3. disadvantage,
 4. Ignorance,
5.  useless


3. Tractor and farm equipment
4  here
5. Trash can, garbage can
6. software
7. Foci
8. Active
9. Called off
10. Flut- ter- ing 3 syllables
       Sur- plus  2 syllables
       Mag-na-ni-mous 4 syllables
11. Presented
22. Any meaningful sentence
12. You can continue your work
13. He writes legibly
14 . She played only this game.
15. He would win the game
16. SVOC
17. Shouldn't she?
18. As old
19. Everyone can admire Dr. Kalam
20. In the event of
21. Filling
22. On seeing
23. The
24. Over
25 He ran fast but he couldn't win the race
26. Her project had been completed by her yesterday so she was praised by the teacher.
27. The Zookeeper said to the children," You are not allowed to feed the animals and  to tease the larger animals in the cage."
28. If you had asked me, I would have helped you.
29. Wednesday is the hottest day of all.
Wednesday temperature was the highest of all
30. "Oh! I am so happy to meet you sir" .
40. Crystal
41. Moon
42. Sojourn unknown lands
43. Sculptors Work is over
44. To take rest , children are tired
45. Splash- spawn, breed, brood
46. Tingling, boom
47. abab
48. Simile
49. Be - see
50. A crack in the Earth's crust
B) Some  40 million years ago.
C) The Himalayan mountain range and it's adjacent plateau .
Ð) Fault rupture on Earth
E) tsunami takes place when rupture happens under the sea


52.

 1. My cup of tea is as hot as yours
2. He works at a university of Madras .
3.  The aim of players is to score more goals
4. Neither Jack nor Jill fetched any water
5..He wore his new uniform to school.


  53.
1. playing violin.
 2..Stringed
3. Happy
4.. in my school, concert orchestra
5. Piano and flute

No comments:

Post a Comment

குறிப்பு

1.கல்வி அமுது வாசகர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்..

2.அனைவரும் தங்கள் பெயர் மற்றும் மின்அஞ்சல் முகவரி கொடுத்து தங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்..

3.இங்கு பதிவாகும் கருத்துக்கள் வாசகர்களின் சொந்த கருத்துக்களே இதற்கு கல்வி அமுது எந்த விதத்திலும் பொறுப்பு ஆகாது..

4.பொறுத்தமற்ற கருத்துக்களை நீக்கம் செய்ய கல்வி அமுது வலைதளத்திற்கு முழு உரிமை உண்டு..

அன்புடன்: கல்வி அமுது