அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

TNPSC - Departmental Examination May 2019 - Tentative Answer Keys Published [ DOE - 08.06.2019 TO 15.06.2019 ]

images%252816%2529


துறை தேர்வுக்கான உத்தேச விடை குறிப்பை டி.என்.பி.எஸ்.சி. வெளியிட்டுள்ளது.தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான டி.என்.பி.எஸ்.சி. சார்பில் 147 துறை தேர்வுகள் ஜூன் 8 முதல் 15ம் தேதி வரை சென்னை புதுடில்லி உள்பட 33 தேர்வு மையங்களில் நடந்தது.
 

உத்தேச விடை குறிப்பு தேர்வாணைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.உத்தேச விடைகள் குறித்து மறுப்புகள் இருந்தால் உரிய ஆதாரங்களுடன் ஜூன் 22 முதல் 28 வரை இணையதளத்தில் தெரிவிக்கலாம் என தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி சுதன் அறிவித்துள்ளார்.

Departmental Question Paper(Descriptive) and Tentative Answer Keys(Objective)

Departmental Examination May-2019 (DOE - 08.06.2019 TO 15.06.2019)

S No.Test Code
Name of the Test
Tentative Objective Answer Key / Descriptive Question Paper
1 001Industries & Comm. Dept.-Suprs - Co-op Gen. Paper-I
2002Tamil Nadu Medical Code Test
3003Survey Dept.-Draughtsman Test-Paper I
4 004Survey Dept.-Field Surveyor's Test-Paper I
5 005Survey Dept.-Dy Insp.Land Records Test Paper-I
6 006Municipal Admn. Dept-Municipal Commr-Test-Part-I
7 007Transport Dept. Test on Motor Vehicles Act & Rules
8008RD&PD-T.N.P. Act 1994 & Rules & Constitution of India
9009TNSM Vol-I Test for the Staff of TNPSC
10010RD&PD-Scheme Administration
11011Industries & Comm. Dept.-Suprs - Co-op Gen. Paper-II
12 012Industries & Comm Dept-Suprs. - Industrial Co-operation
13013Survey Dept.-Sub. Insp.Land Records Test Paper-I
14014Survey Dept.-Senior Draughtsman Test Paper-I
15015Survey Dept.-Head Draughtsman Test Paper-I
16016Municipal Admn. Dept-Municipal Commr-Test-Part-II
17 017Transport Dept. Test in the Code of Criminal Procedure
18018General Educational Test of the S.S.L.C. Standard - Paper – II - General KnowledgeVIEW
19 019Second Class Lang. Test (Full Test) Parts-A, B, C & DVIEW
20020Highways Dept. Test for Audit Superintendents Paper-IVIEW
21021Translation Test Paper-I (English to Tamil )VIEW
22022Translation Test Paper-I (English to Telugu)VIEW
23023Translation Test Paper-I (English to Malayalam)VIEW
24 024Translation Test Paper-I (English to Hindi)VIEW
25 025Translation Test Paper-I (English to Urdu)VIEW
26026Translation Test Paper-I (English to Kannada)VIEW
27027Edu Dept-Spl.Lang.Test-Officers of Education Dept. Paper-IVIEW
28 028Commercial Tax -Translation Test for Members-Gujarathi---
29 029Commercial Tax -Translation Test for Members-Hindi---
30 030Highways Dept. Test for Audit Superintendents Paper-IIIVIEW
31 031Survey Dept.-Draughtsman Test-Paper IIVIEW
32 032Survey Dept.-Field Surveyor's Test-Paper IIVIEW
33 033Survey Dept.-Dy Insp.Land Records Test Paper-IIVIEW
34034Edu Dept-Adv.Lang.Test-Officers of TNESS Tamil Paper-IVIEW
35 035Highways Dept. Test for Audit Superintendents Paper-IIVIEW
36 036Translation Test Paper-II (Tamil to English)VIEW
37037Translation Test Paper-II (Telugu to English)VIEW
38 038Translation Test Paper-II (Malayalam to English)VIEW
39 039Translation Test Paper-II (Hindi to English)VIEW
40 040Translation Test Paper-II (Urdu to English)---
41 041Translation Test Paper-II (Kannada to English)---
42 042Edu Dept-Spl.Lang.Test-Officers of Education Dept. Paper-IIVIEW
43043General Educational Test of the S.S.L.C. Standard - Paper - I - General TamilVIEW
44044General Educational Test of the S.S.L.C. Standard - Paper - I - General English---
45 045Survey Dept.-Sub. Insp.Land Records Test Paper-IIVIEW
46046Survey Dept.-Head Draughtsman Test Paper-IIVIEW
47 047Survey Dept.-Senior Draughtsman Test Paper-IIVIEW
48 048Edu Dept-Adv.Lang.Test-Officers of TNESS Tamil Paper-IIVIEW
49049Industries & Comm -Suprs- Co-op. Accts.& Audit - Bk & SP
50050LFAD-Subordinate Accounts Service Examn Paper-II
51 051Co-operative Department Test-Co-operation
52 052National Employment Service Test for Members of TNMS
53 053Fire Service Dept. Test for Officers - First Paper
54 054Fisheries Department Test -II Part -A- Marine Fisheries
55 055Criminal Judicial Test Part-I, IPC (General Principles)
56056RD&PD- Poverty alleviation through Self-Help groups
57 057Co-operative Department Test -Book Keeping
58 058National Employment Service Test for the Officers
59059Fire Service Dept. Test for Officers- Second Paper
60 060Fisheries Department Test -II Part -B - Inland Fisheries
61 061Co-operative Dept. Test-Co-operative Credit and Banking
62 062Judl Dept-JAs in Admntr-Gen & Official Trustee Paper-II
63 063Inds&Comm-Suprs of Indl Co-op-Busi Admn incl.Cost Acct
64 064LFAD-Commercial Book-keeping
65 065Edu Dept-TN School Education Admn Test Paper-I
66066Fire Service Department Test- T.N. Fire Service Manual
67 067Fisheries Dept. Test -II Part -C - Fisheries Technology
68 068Co-operative Dept-Co-op Management & Administration
69 069Criminal Judl. Test Part-II CrPC. (General Principles)
70 070Evaluation & Applied Research Department Test
71 071Co-operative Department Test-Auditing
72 072Edu Dept-TN School Education Admn Test Paper II
73073Forest Department Test - Forest Law & Forest Revenue
74 074Wakf Board-Paper II (General Principles)
75 075Economics and Statistics Department Test
76 101Revenue Test-Part-I
77 102LFAD-Subordinate Accounts Service Examn Paper-I
78 103Criminal Judicial Test Part-I, IPC (Detailed Applications)
79104Forest Department Test - TN Forest Dept. Code & Accounts
80105Judl Dept-Members-Civil & Crml Judl Test- Part-I
81 106Highways - Account Test for HD Officers & Sub.Paper-I
82 107Prisons Dept.-Jail Test Part - I (a)
83 108HR&CE-Appointment as A.A.Os in Audit Wing -Part-I (a)
84 109Registration Department Test-Group-I-Paper-I
85 110PWD-Account Test for PWD Officers & Subordinates Part-I
86 111RD&PD-Tamil Nadu Tender Act 1998 &Tender Rules 2000
87 112Maritime Board Department Test-Lower GradeVIEW
88 113Revenue Test-Part-II
89 114LFAD-Subordinate Accounts Service Examn Paper-IV
90 115Criminal Judl. Test Part-II CrPC. (Detailed Applications)
91 116Judl Dept-Members-Civil & Crml Judl Test- Part-II
92 117Highways - Account Test for HD Officers & Sub.Paper-II
93 118Prisons Dept.-Jail Test Part - I (b)
94 119HR&CE-Appointment as A.A.Os in Audit Wing -Part-I (b)
95 120Registration Department Test-Group-I-Paper-II
96 121Forest Dept- Fundamental Rules of TN Govt & TNSS Rules
97 122PWD-Account Test for PWD Officers & Subordinates Part-II
98 123RD&PD-Tech. Skills e-gov modules RD Schemes &Admn.
99 124Account Test for Subordinate Officers Part-I
100 125Highways Dept. Test for Audit Assistants Paper-I
101 126Highways Dept. Test for Audit Superintendents Paper-IV
102 127Prisons-Officers of Probation Br.-Part- I Section-A
103128Agricultural Marketing Department Employees Test
104 129Commercial Taxes Acts-Part-I
105 130HR&CE-Appointment as A.A.Os in Audit Wing -Part-II (a)
106 131Prisons Dept.-Jail Test Part - I (c)
107 132Fisheries Dept.Test- I -TN.Fisheries Manual Part- I & II
108 133Registration Department Test-Group-II
109 134RD&PD-Tamil Nadu Panchayat Act 1994 & Rules.
110 135Maritime Board Department Test-Higher GradeVIEW
111 136Revenue Test-Part-III
112 137Account Test for Subordinate Officers Part-II
113 138LFAD-Subordinate Accounts Service Examn Paper-III
114 139Highways Dept. Test for Audit Assistants Paper-II
115 140Highways Dept. Test for Audit Superintendents Paper-V
116141HR&CE (Admn) Dept. Test Paper-I
117 142Prisons -Officers of Probation Br.-Part -I Section-B
118 143Judl Dept-Members-Civil & Crml Judl Test- Part-III
119 144Criminal Judicial Test Part-III Indian Evidence Act
120 145Commercial Taxes Acts-Part-II
121 146HR&CE-Appointment as A.A.Os in Audit Wing -Part-II (b)
122 147Registration Department Test-Group-III
123 148Prisons-Jail Test Part-II Juvenile Justice(Children)Act 2000
124 149Stationery & Printing Dept-Test for Govt. Press Officers
125150Departmental Test for Officers of the Probation Branch of the Jail Department Part-II Section - A (Without Books)
126151Departmental Test for Officers of the Probation Branch of the Jail Department Part-II – Section-B (Without Books)
127152Account Test for Executive Officers
128 153LFAD- Test for Local Fund Audit & Internal Audit Dept.
129154TWAD-Departmental Test
130 155Commercial Taxes Acts-Part-III
131 156HR&CE - Land Laws and other Religious Acts
132 157Judl Dept-JAs in Admntr-Gen & Official Trustee Paper-I
133158Khadi & Village Industries Board Paper-I (Tamil)
134 159Stationery & Printing Dept Test-Part-A
135 160Labour and Factories Department Test -Part-A
136 161Agricultural Department Test for Members of TNMS
137 162Animal Husbandry Department Test
138 163HR&CE-(Admn) Dept. Test Paper-II
139 164Treasuries & Accts.Dept.Test for Subordinate Officers
140 165Stationery & Printing Dept Test-Part-B
141 166RD&PD -Panchayat Development Account Test
142 167Agricultural Department Test for Technical Officers
143168Khadi & Village Industries Board Paper-II
144 169Police Dept Test for Junior Assistants
145 170Labour and Factories Department Test -Part-B
146 171Wakf Board-Paper I (Detailed Application)
147 172 Tamil Nadu Government Office Manual Test
148173Social Welfare Deptl Exam Paper I - Child DevelopmentVIEW
149174Social Welfare Deptl Exam Paper II - NutritionVIEW
150175Social Welfare Deptl Exam Paper III - Social Legislations(Part I)VIEW
151176Social Welfare Deptl Exam Paper IV - Social Legislation(Part II)VIEW
152177Social Welfare Deptl Exam Paper V - Advanced LawVIEW
Note: Representations if any shall be sent so as to reach the Commission's Office within 7 days. Representations received after 28th June 2019,5.45PM will receive no attention.


Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments