அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

DEPARTMENTAL EXAM -ALL TOPIC VIDEO LESSONS

ஆசிரியர்களுக்கான துறைத் தேர்வுபகுதி3/14வகையான நலத்திட்டங்கள்/ | CLICK HERE TO VIEW

 


ஆசிரியர்களுக்கான துறைத் தேர்வுபகுதி 5/ TC-065/தாள்1/கொள்குறி வகை வினாத்தாள்மற்றும் விடைகள் CLICK HERE TO VIEW

 

 

RTE ACT 2009/ஆசிரியர்களுக்கான துறைத்தேர்வுபகுதி 6-CLICK HERE TO VIEW

 


SSA,RMSA/ஆசிரியர்களுக்கான துறைத் தேர்வுபகுதி 7-CLICK HERE TO VIEW

 

 

ஆசிரியர்களுக்கான துறைத் தேர்வு /பகுதி 8/ தாள்2 -CLICK HERE TO VIEW

 

 

பள்ளிக்கல்வித்துறைகொள்கை விளக்கக்குறிப்பு 2019-20. #ஆசிரியர்களுக்கான துறைத்தேர்வு #பகுதி 9-CLICK HERE TO VIEW

 

 

#TRB #TNSCERT #PTA. ஆசிரியர்களுக்கானதுறைத் தேர்வு பகுதி 10-CLICK HERE TO VIEW

#மாணவர்களுக்கான திறனாய்வுத் தேர்வுகள்#ஆசிரியர்களுக்கான துறைத் தேர்வு. #பகுதி11 -CLICK HERE TO VIEW

 

#தமிழ்நாடு விடுப்பு விதிகள் #துறைத்தேர்வுகள்#Tnpsc -CLICK HERE TO VIEW

 


#மெட்ரிக் பள்ளிகள் #பகுதி13. #ஆசிரியர்களுக்கான துறைத் தேர்வு.-         CLICK HERE TO VIEW

 

#தனியார் பள்ளிகள்#சிறுபான்மையர்பள்ளிகள்#ஆசிரியர்களுக்கான துறைத்தேர்வு. # Model MCQ - CLICK HERE TO VIEW

 

MCQ with explanation #December 2018 #ஆசிரியர்களுக்கான துறைத் தேர்வு #பகுதி15- CLICK HERE TO VIEW

 

#CEO ,DEO, BEO பணிகள் #ஆசிரியர்களுக்கானதுறைத் தேர்வு #பகுதி 16-CLICK HERE TO VIEW

  

ஆசிரியர்களுக்கான துறைத் தேர்வு /பகுதி 4 தாள்2 /விரிவான விடையளி வினாக்கள் -CLICK HERE TO Download

 

#துறைத் தேர்வுகள் #GPF,CPS #முக்கியகுறிப்புகள் -CLICK HERE TO VIEW 

 

#ஆசிரியர்களுக்கான துறைத் தேர்வு#17.02.2021 Paper 1 #கொள்குறி வினாக்கள்மற்றும் பதில்கள் -CLICK HERE TO VIEW


Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments