அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

10 STD SCIENCE PPT T/M

PPT FOR 10 STD SCIENCE

 PPT  FOR  10 STD SCIENCE - TM

1. இயக்க விதிகள்

2. ஒளியியல்

3. வெப்ப இயற்பியல்

4. மின்னோட்டவியல்

7.அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும்

9. கரைசல்கள்

12. தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல்

13. உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்


THANKS TO SCIENCE ANAND


VISIT MORE SCIENCE REL.ATED PPTS IDEAS BELOW LINK 


http://scienceanand86.blogspot.com/


t


Reactions

Post a Comment

0 Comments