அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

6TH STD ALL SUBJECT ALL IN ONE COLLECTION

6 ம் வகுப்பு  தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் உள்ளடக்கிய சங்கமம் 

   
CLASS   SUBJECT DOWNLOAD
6TH STD   TAMIL          click here
6TH STD   ENGLISH
click here
6TH STD   MATHS
click here
6TH STD   SCIENCE
click here
6TH STD    SOCIAL
click here

ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அனைத்து பாடங்களுக்குமான study materials , qr code  videos , lesson plan, model question papers, f (a )&f (a ) questions, mind map, text book ஆகியவை பாட வாரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

தேவையான பாடத்தினை கிளிக் செய்து பாடம்  சார்ந்த வளங்ககளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.  


Post a Comment

0 Comments