அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

X-STD MATHS UNIT-7 MENSURATION STUDY MATERIALS

🙋‍♂️ *X-STD MATHS*     *UNIT-7*

 *7). MENSURATION*

*REDUCED SYLLABUS WRITTEN STUDY MATERIAL.        2020-: 2021*

*REDUCED SYLLABUS 2-MARK AND       5-MARKS FULLY SOLVED STUDY MATERIAL.*

*FULLY SOLVED EASY WAY METHOD*

*ALL IMPORTANT FORMULAE.*

*EXERCISE 7.1,7.2, & 7.3.*

*PREPARED BY: *Mr. U.KARTHIKKUMAR-M.Sc.,M.Ed.,*

 *P.G.T IN MATHS-TIRUPPUR.*

Click here to download

Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments