அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

6, 7, 8 Refresh course module - 2021-22 (All Subject ) t.m

Refresh course module - 2021-22

6, 7, 8-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்  தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்  கீழே வகுப்பு வாரியாகவும்,  பாட வாரியாகவும் தனித்தனியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
Std  : 6

Tamil - click here

English -click here

Maths - click here

Science -click here

Social - click here
Std  : 7

Tamil - click here

English -click here

Maths - click here

Science -click here

Social - click here
Std  : 8

Tamil - click here

English -click here

Maths - click here

Science -click here

Social - click here


Reactions

Post a Comment

0 Comments