அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

6,7,8 REFRESH COURSE MODULE 2021-22 - ALL SUBJECTS- E/M
6 th STD REFRESH COURSE MODULE - ALL SUBJECTS- E/M

தமிழ்- CLICK HERE


English - CLICK HERE


MATHS - CLICK HERE


SCIENCE - CLICK HERE


SOCIAL SCIENCE - CLICK HERE7th  STD  REFRESH COURSE MODULE - ALL SUBJECTS- E /M

தமிழ்- CLICK HERE


English - CLICK HERE


கணக்கு - CLICK HERE


அறிவியல் - CLICK HERE


சமூக அறிவியல் - CLICK HERE
Reactions

Post a Comment

0 Comments